Συχνές Ερωτήσεις

Οι προδιαγραφές εκπομπής πηγάζουν από τον Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (1), στον οποίο ορίζονται οι συντεταγμένες των Κέντρων Εκπομπής, η υψομετρική τους τοποθεσία, η ισχύς εκπομπής σήματος, οι συχνότητες καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου.

(1) ΚΥΑ 42800/5-10-2012 Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012, ΚΥΑ 18/2020 ΦΕΚ Β’ 1752, ΚΥΑ 22176/2021 ΦΕΚ Β’ 3011, ΚΥΑ 36/2021 ΦΕΚ 4520

Η τεχνολογία που επιλέχθηκε για την ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού σήματος, βάσει της νομοθεσίας, είναι το DVB-T MPEG-4 ή H.264  και αφορά τόσο στο πρότυπο μετάδοσης όσο και στο πρωτόκολλο κωδικοποίησης. Αυτό το πρότυπο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα (1).

(1)  Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της Digea: KYA 716-003/30/4/2014, ΚΥΑ 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020, ΑΠ. ΕΕΤΤ 951/01/2020, ΦΕΚ Β’ 3725, 7/9/2020, ΚΥΑ 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, ΚΥΑ 36/2021, ΑΠ. ΕΕΤΤ. 1019/01 ΦΕΚ Β’ 148, 20/01/2022

 

Κάθε περιφερειακός σταθμός έχει δικαίωμα εκπομπής σε μία συγκεκριμένη Περιφερειακή Ζώνη, σύμφωνα με την νομοθεσία (1).  Η Digea εκπέμπει τα περιφερειακά κανάλια που έχουν νόμιμη άδεια και οι τηλεθεατές μπορούν να βλέπουν τα κανάλια που εκπέμπονται στην περιοχή τους βάσει γεωγραφικής κατανομής (Περιφερειακής Ζώνης).

(1) Νόμος 4262, άρθρο 37, Φ.Ε.Κ. 114, 10/05/14

Όχι.  Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν το περιεχόμενό τους ελεύθερα, εκπέμπονται δωρεάν και ψηφιακά σε περιοχές ψηφιακής κάλυψης (1).

(1)  Κατόπιν άδειας που έχουν λάβει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

Η Digea δεν παρέχει υπηρεσία εκπομπής σήματος μέσω δορυφόρου.  Οι τηλεθεατές μπορούν να λάβουν το τηλεοπτικό σήμα των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας που εκπέμπονται από τη Digea μέσω επίγειας λήψης, δηλαδή από την απλή κεραία και όχι από δορυφορικό πιάτο.

Η Digea έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί δίκτυο μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στις διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την νομοθεσία (1).

Oι τεχνικές παράμετροι κάθε Κέντρου Εκπομπής, όπως οι συντεταγμένες θέσης, η ισχύς, οι συχνότητες λειτουργίας, καθορίζονται από τον Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Ραδιοτηλεοπτικού Σήματος (1).

Για την επέκταση του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές που βρίσκονται εκτός κάλυψης ψηφιακού σήματος (2) του δικτύου της DIGEA, λεγόμενες ως «λευκές περιοχές», υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

Ι. Δυνατότητα εγκατάστασης τοπικών αναμεταδοτών από τρίτους, ενδιαφερόμενους φορείς.

Σύμφωνα με την νομοθεσία (3) δίνεται η δυνατότητα σε φορείς, ιδίως σε Ο.Τ.Α. (Δήμους) να αναλάβουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.).  Η σχετική διαδικασία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της DIGEA (4) στα πλαίσια της συνεργασίας της εταιρείας με κάθε φορέα που προτίθεται να εγκαταστήσει Σ.Σ.Κ. για επέκταση ή βελτίωση της ψηφιακής τηλεοπτικής κάλυψης στην περιοχή ενδιαφέροντος του. Επισημαίνεται ότι η εκπομπή ή μη συγκεκριμένων περιεχομένων από κάθε Σ.Σ.Κ. είναι στην αποκλειστική ευθύνη του φορέα που τον εγκαθιστά, βάσει της νομοθεσίας. 

ΙΙ. Έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την καθολική τηλεοπτική κάλυψη.

Για τη διαδικασία υλοποίησης, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: https://white-areas.gov.gr, email: support@tvcoverage.gr, τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 215 215 7840

(1) KYA 716-003/30/4/2014, ΚΥΑ 18/2020, ΦΕΚ Β’ 1752, 7/5/2020, ΑΠ. ΕΕΤΤ 951/01/2020, ΦΕΚ Β’ 3725, 7/9/2020, ΚΥΑ 22176, ΦΕΚ Β’ 3011, 8/7/2021, ΚΥΑ 36/2021, ΑΠ. ΕΕΤΤ. 1019/01 ΦΕΚ Β’ 148, 20/01/2022

(2) Σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων
(3) άρθρο 6, παρ.2, υπ. Αριθ. 716-003/2014 (ΦΕΚ Β’ 1693/25-6-2014) της Ε.Ε.Τ.Τ.
(4) Για τη σχετική διαδικασία πατήστε εδώ.