Tuesday 27.10.2020

Pagondas | Fournoi | Ikaria | Karlovasi | Vourliotes | Samos (Vathi)